مطالب سایت

مطالب سایت

مطالب سایت

  • یک
  • دو
  • سه
نگاهی به کتاب “هنر تحریم ها: نگاهی از درون میدان”

نگاهی به کتاب "هنر تحریم ها: نگاهی از درون میدان" نوشته ریچارد نفیو-مسئول تیم طراحی...

طمع و پیامدهای آن

‍ کودکی را بود نانی با عسل دیگری را نانِ تنها در بغل در عسل او را طمع آمد پدید دست...

💠اتهام دیروز، گفتمان امروز

در کتاب پنج گفتار، افلاطون به شرح دفاعیه‌ی سقراط در دادگاه آتن، و وقایع پس از آن...

  • یک
  • دو
  • سه
نگاهی به کتاب “هنر تحریم ها: نگاهی از درون میدان”

نگاهی به کتاب "هنر تحریم ها: نگاهی از درون میدان" نوشته ریچارد نفیو-مسئول تیم طراحی...

طمع و پیامدهای آن

‍ کودکی را بود نانی با عسل دیگری را نانِ تنها در بغل در عسل او را طمع آمد پدید دست...

💠اتهام دیروز، گفتمان امروز

در کتاب پنج گفتار، افلاطون به شرح دفاعیه‌ی سقراط در دادگاه آتن، و وقایع پس از آن...