مطالب سایت

مطالب سایت

مطالب سایت

  • یک
  • دو
  • سه
چرا به “وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و “وزارت سلامت” نیاز داریم؟

مجتبی عمادی هنگامی که یک شرکت بخواهد با یک ادغام افقی (horizontal integration) (شکل زیر) رشد...

«نگاهی به طرح تحول سلامت از اجرا تا به امروز»

مزدک دانشور در نشست «نگاهی به طرح تحول سلامت از اجرا تا به امروز» طرحی که جامعه در...

“شاخص حاکمیت قانون”

"شاخص حاکمیت قانون" میزان تبعیت از قانون پذیری را در 113 کشور و حوزه قضایی در سراسر...

  • یک
  • دو
  • سه
چرا به “وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و “وزارت سلامت” نیاز داریم؟

مجتبی عمادی هنگامی که یک شرکت بخواهد با یک ادغام افقی (horizontal integration) (شکل زیر) رشد...

«نگاهی به طرح تحول سلامت از اجرا تا به امروز»

مزدک دانشور در نشست «نگاهی به طرح تحول سلامت از اجرا تا به امروز» طرحی که جامعه در...

“شاخص حاکمیت قانون”

"شاخص حاکمیت قانون" میزان تبعیت از قانون پذیری را در 113 کشور و حوزه قضایی در سراسر...