Modjtaba Emadi-Baygi:
 

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی🌟🌟🌟

گر پیر مناجات است ور رند خراباتی

هر کس قلمی رفته‌ست بر وی به سرانجامی🌟🌟🌟🌟

فردا که خلایق را دیوان جزا باشد

هر کس عملی دارد من گوش به انعامی🌟🌟🌟

ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم

تو عشق گلی داری من عشق گل اندامی🌟🌟🌟

سروی به لب جویی گویند چه خوش باشد

آنان که ندیدستند سروی به لب بامی🌟🌟🌟

روزی تن من بینی قربان سر کویش

وین عید نمی‌باشد الا به هر ایامی🌟🌟🌟

ای در دل ریش من مهرت چو روان در تن

آخر ز دعاگویی یاد آر به دشنامی🌟🌟🌟

باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی

ور نه که برد هیهات از ما به تو پیغامی🌟🌟🌟

گر چه شب مشتاقان تاریک بود اما

نومید نباید بود از روشنی بامی🌟🌟🌟

سعدی به لب دریا دردانه کجا یابی

در کام نهنگان رو گر می‌طلبی کامی🌟🌟
زاد روز سعدی مبارکباد
@EmadibaygiGleam