▪️زیرمیزی: سایتی مستقل برای گزارش‌های مردمی درباره‌ی رشوه

اگر در یکی از ادارات و سازمان‌های دولتی مجبور به دادن رشوه شدید می‌توانید آن را بدون این‌که هویت‌تان آشکار شود در این سایت گزارش کنید.

این پلتفورم که از روی یک مدل موفق هندی طراحی شده است برای ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد و رشوه در نهادهای عمومی و دولتی راه‌اندازی شده است. مبارزه با فساد خرد از طریق گزارش‌های مردمی و رسانه‌ای درباره رشوه و ارتشا گامی است در جهت مبارزه با فساد و بسط شفافیت.
https://zirmizi.org/

@EmadibaygiGleam