در فایل پیوست نشان داده ام که در کشورهایی که در شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی و رفاهی در صدر هستند به همان صورت و با یک ارتباط مستقیم در شاخص های علم سنجی نیز در صدر هستند. متاسفانه چنین ارتباطی در مورد ایران وجود ندارد، یعنی علیرغم آنکه از حیث شاخص ارایه شده توسط اسکوپوس جزء بیست کشور برتر دنیا هستیم، در شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی و رفاهی ارایه شده رتبه های نه چندان خوشایندی برخورداریم و چنانکه در نوشتار “فلسفه و هدف عامل وحدت آموزش عالی” ذکر نموده ام علت اصلی را فقدان فلسفه، هدف و استراتژی در حوزه وزارت علوم می دانم.Shakhes