🔹آورده‌اند که در یکی از جنگ‌ها نادرشاه ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻯ ﺳﭙﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﻣﻰ‌ﺟﻨﮕﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﺒﺮﺩ، ﻧﺎﺩﺭﺷﺎه ﺁﻥ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪ و ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺷﺮﻑ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺷﺪ مگر ﺗﻮ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻯ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩﻯ!

🔸بیرانوندها در گوشه گوشه این کشور هستند اما درخشش جهانی آنها نیاز به فرماندهی چون کیروش دارد. وقتی فوتبال ایرانی، جهان را به تحسین وامیدارد اقتصاد ایرانی هم می‌تواند اگر و تنها اگر، آنان که بدون صلاحیت بر کرسی‌های سیاستگذاری اقتصادی تکیه زده‌اند جای خود را به شایستگان واگذار کنند. مدرسه تجارت
@EmadibaygiGleam