مولوی- دیوان شمس: نوروز

  امروز جمال تو بر دیده مبارک باد بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد 🌟🌟🌟 گل‌ها چون میان بندد بر جمله جهان خندد ای پرگل و صد چون گل خندیده مبارک باد 🌟🌟🌟 خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده دل بر در این خانه لغزیده مبارک باد 🌟🌟🌟🌟 نوروز رخت دیدم خوش اشک […]

ادامه مطلب »