✍️ واضح است که شیوه انتصاب مدیران دولتی در ایران به شدت از محافظه‌کاری، سیاست‌زدگی و فساد لطمه خورده است.

✍️ مدیران توانا به دولت نمی‌آیند؛ زیرا هم امکان «مدیریت کردن» در دولت محدود است و هم نظام جبران عملکرد مدیران دولتی ناکارآمد است. نظام مالی و بودجه‌ای بوروکراتیک و ناکارآمد، فشارهای سیاسی، مداخلات نظارتی و کنترلی نهادهای غیرمسوول، تصلب منابع انسانی در دولت و عوامل دیگر مهم‌ترین موانع مدیریت موثر در دولت هستند.

✍️ در چنین شرایطی بده بستان برای واگذاری صندلی‌های مدیریتی هم رونق می‌گیرد. گاهی این بده‌بستان‌ها دوطرفه است؛ یکی همسر دیگری را مشاور می‌کند دیگری فرزند اولی را معاون می‌کند و عملا شبکه‌ای از منافع و وابستگی ایجاد می شودکه امکان مقابله با این روابط را کاهش می‌دهد.

✍️ یکی دیگر از مزایای شفافیت انتصاب مدیران دولتی کاهش زمینه فساد موسوم به درهای گردان (Revolving Doors) است. درهای گردان وقتی کار می‌کنند که افراد بین مشاغل عمومی و خصوصی متاثر از هم جابه‌جا شوند.

✍️ شفافیت در انتصاب مدیران امکان نظارت همگانی بر سوابق مدیریتی افراد را ایجاد کرده و سیر کاری آنها را زیر ذره‌بین خبرنگاران و نهادهای مدنی و جامعه می‌برد.

@EmadibaygiGleam

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3400317