معیار انسانیت چیست؟

ما چرا علی(ع) را یک انسان کامل می دانیم؟برای این که درد اجتماع را حس می کرد. برای این که «من» او تبدیل به «ما» شده بود.برای این که «خود» او یک خودی بود که همه انسان ها را جذب می کرد. او به صورت یک فرد مجزا از انسان های دیگر نبود؛ بلکه واقعا […]

ادامه مطلب »