فردیت باختگی عامل خشونت افسارگسیخته

‍ فردیت باختگی عامل خشونت افسارگسیخته علی قنواتی (@kheradoo) تخلیص: مجتبی عمادی ‏دختر بغدادی که با جنازه آویخته سلفی می‌گیرد؛ مردانی که هزاران سیاه را در می‌سی‌سی‌پی شکنجه، اعدام و مثله کردند؛ شهروند عصبانی بهبهان که بانک را آتش می‌زند؛ پلیس پاریس که دانشجویان را جنون‌آمیز کتک می‌زند همه تحت کنترل یک نیروی فرا-ارادی اند: […]

ادامه مطلب »