دادگری حاکم در شعر حافظ

شاه را بِه بُوَد از طاعتِ صد‌ ساله و زهد قدرِ یک‌ساعته عمری که دَرو داد کند (حافظ) حافظ در اینجا حاکم را به دادگری توصیه می‌کند و می‌گوید که حتی اگر صد سال طاعت داشته باشی امّا عدالت‌گستر نباشی طاعتِ تو نزدِ خداوند ارزشی ندارد. لسان الغیب طاعت صد سال را برابرِ یک ساعت […]

ادامه مطلب »