مديريت ناپلئونى

⭕️▪️نقل شده است ناپلئون بناپارت در حكومت قدرتمند خود در فرانسه،نامه هاى دريافتى را تا دو ماه يا بيشتر باز نكرده و نمى خواند. هنگامى كه پس از اين مدت نامه ها را باز مى كرد، بسيارى از مسائل و مشكلات مورد اشاره در نامه رفع شده بود و نياز به رسيدگى و تصميم گيرى […]

ادامه مطلب »