مولوی- دیوان شمس: نوروز

  امروز جمال تو بر دیده مبارک باد بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد ??? گل‌ها چون میان بندد بر جمله جهان خندد ای پرگل و صد چون گل خندیده مبارک باد ??? خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده دل بر در این خانه لغزیده مبارک باد ???? نوروز رخت دیدم خوش اشک […]

ادامه مطلب »