دمی با مولانا

Gleam: مؤمن و ترسا، جهود و گَبر و مُغ جمله را رو سویِ آن سلطانِ اُلُغ (مثنوی، دفتر ششم، بیت ۲۴۱۹) هرکس با هر آیین و دینی رو به سویِ حق دارد. آیین‌ها و دین‌ها اسامی مختلف و مناسکِ گوناگون دارند اما در اصل و جوهر همگی در مسیرِ حقیقت جهد می‌کنند. نباید نام‌ها راهزنی […]

ادامه مطلب »