روز برزگداشت ابوریحان بیرونی: ۱۳ شهریور

Modjtaba Emadi-Baygi: “چون ابوریحان در شهر غزنین بدرگاه محمود رسید ، برخی از بزرگان دربار غزنوی به سلطان گفتند که قدرت وی در علوم ریاضی و نجوم به پایه ایست که هیچ چیز بروی پوشیده نیست . سلطان گفت : وجودی که بر او چیزی پوشیده نیست، آفریدگار است . ابوریحان در جواب گفت : […]

ادامه مطلب »