زاد روز سعدی

Modjtaba Emadi-Baygi:   بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی🌟🌟🌟 گر پیر مناجات است ور رند خراباتی هر کس قلمی رفته‌ست بر وی به سرانجامی🌟🌟🌟🌟 فردا که خلایق را دیوان جزا باشد هر کس عملی دارد من گوش به انعامی🌟🌟🌟 ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم […]

ادامه مطلب »