زاد روز سعدی

Modjtaba Emadi-Baygi:   بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی??? گر پیر مناجات است ور رند خراباتی هر کس قلمی رفته‌ست بر وی به سرانجامی???? فردا که خلایق را دیوان جزا باشد هر کس عملی دارد من گوش به انعامی??? ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم […]

ادامه مطلب »