سوگیری تایید: چرا شما انتخاب های وحشتناکی را بر می گزینید:

سوگیری تایید: چرا شما انتخاب های وحشتناکی را بر می گزینید: سوگیری تایید، تمایل انسان به جستجو، تفسیر و به یاد آوردن اطلاعاتی است که اعتقادات پیشین او را تأیید می کند؛ موضوعی که به شدت مخاطره آمیز است. این سوگیری بر هر انتخابی که شما انجام می دهید و در هر روز اثر می […]

ادامه مطلب »