چرا فساد دولت ها دشمن اصلی آزادی اقتصادی است؟

یکی از هزینه های اصلی فساد در دولت ها، از دست رفتن آزادی اقتصادی است؛ در این حالت افراد قدرت تصمیم گیری در مورد بهترین راه نائل شدن به رویا ها و آرزوهایشان را ندارند! @EmadibaygiGleam https://www.dailysignal.com/2018/05/15/why-government-corruption-is-the-true-enemy-of-economic-freedom/amp/?__twitter_impression=true

ادامه مطلب »