مهمترین عوامل سلب رضایت مردم از دیدگاه علی (ع)

مهمترین عوامل سلب رضایت مردم از دیدگاه علی (ع) عبارتند از: غرور و خودکامگی حکمرانان، ظلم و بی عدالتی، فقر و نابرابری های اجتماعی، فشارهای مالیاتی و اقتصادی، تکیه بر اجبار محض و بی توجهی به سخن نیک. اخلاق کسب و کار، محمد مهدی پرهیزکار و روح اله حسینی، ص ۱۰۲. @EmadibaygiGleam

ادامه مطلب »