فریبندگی قدرت

قدرت برای بسیاری به مفهوم توانایی انجام هرکاریست. عبارتهایی مانند «قوی هستند» ٬ یا «پشتشان گرم است» و «توانمند هستند» که در فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی بسیار شنیده می شوند٬ بر همین اساس هستند. اگر فردی قویست باید بتواند هر کاری را انجام دهد. اینجاست که ما اسیر فریبندگی قدرت را می […]

ادامه مطلب »