کمتر از دو مقاله از میان ده هزار مقاله در حوزه خود بعد از گذر دهه ها از انتشار آنها، تاثیرگذار باقی ماندند؛ این نتیجه حاصل آنالیز پنج میلیون مقاله علمی چاپ شده در طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ است. از میان این مقالات برجسته می توان به اولین ابزار تعیین توالی ژنوم، مطالعه طولی ارتباط دهنده ویروس هپاتیت ب به سرطان کبد در مردان چینی و استفاده از هیپتونیزم در بررسی نقش هیجانات در حافظه اشاره کرد.در حالیکه عمده مقالات دو تا سه سال پس از انتشار با کاهش تدریجی در میزان استنادها روبه رو می شوند؛ استنادهای این مقالات برجسته دهه ها بعد از انتشار آنها فزونی یافته است؛ به عبارتی این مقالات، بنیانی برای شاخه های زیادی از علوم شده اند.
کلیه پنج میلیون مقاله بر اساس استنادها به چهار دسته استناد مناسب، استناد قابل توجه، استناد عالی و استناد برجسته تقسیم شدند. هزار و سیزده مقاله استناد عالی و چهل مقاله استناد برجسته داشتند. این چهل مقاله در حوزه شیمی، پزشکی داخلی، بیوشیمی و بیولوژی مولکولی بودند و هشتاد درصد آنها توسط محققان آمریکایی تالیف شده بود.
شاخص مقاله برجسته یک روش ساده برای شناسایی تحقیقات است که جهش مهمی را در این زمینه ایجاد می کند. پیشرفت های علمی به طور عمده از طریق کشفیاتی شکل می گیرند که خود را در طی زمانهای طولانی به شکل موفقی اثبات می کنند تا شاخص های کوتاه مدتی چون ضریب تاثیر مجلات.
@EmadibaygiGleam

https://www.natureindex.com/news-blog/citation-analysis-reveals-the-game-changers