سوگواران تو امروز خموشند همه

که دهان های وقاحت به خروشند همه??

گر خموشانه به سوگ تو نشستند رواست

زان که وحشت زده ی حشر وحوشند همه??

آه از این قوم ریایی که درین شهر دو روی

روزها شحنه و شب ، باده فروشند همه??

باغ را این تب روحی به کجا برد که باز

قمریان از همه سو خانه به دوشند همه??

ای هران قطره ز آفاق هران ابر ببار

بیشه و باغ به آواز تو گوشند همه??

گر چه شد میکده ها بسته و یاران امروز

مهر بر لب زده وز نعره خموشند همه??

به وفای تو که رندان بلاکش فردا

جز به یاد تو و نام تو ننوشند همه??

شفیعی کدکنی
@EmadibaygiGleam