Gleam:
در یک مطالعه مقایسه ای هفت کشور اروپایی که توسط آتلا و کربوناری در شماره می مجله اقتصاد کاربردی به چاپ رسیده است، پاسخ به این سوال مثبت است. آنها در این مقاله مطرح می کنند که علت این امر به تمایل شدید مسئولان پیر در حفظ وضع موجود و مهمتر از آن در ناتوانی آنان در استفاده از فرصت های فراهم شده توسط فناوری های نو و اجرای بهترین انتخاب برای اقتصاد است. افراد جوان می توانند پس از هزینه برای انجام اصلاحات اقتصادی، به مدت طولانی تر از مواهب آن بهره ببرند، اما پیران از تحمل چنین هزینه ای که بدون استفاده از مواهب آن خواهد بود، اجتناب می کنند. بنابراین، آتلا و کربوناری جامعه پیر سالار را جامعه ای تعریف می کنند که در آن فرایند تصمیم گیری و محیط سیاسی توسط افراد پیر به‌قبضه درآمده است؛ لذا در زمانیکه انعطاف پذیری و نوآوری یک غنیمت است، پیرسالاری پیامد منفی بر کارایی اقتصادی در دوره زمانی با تغییرات سریع دارد. (مقاله در کانال گلیم موجود است).
@EmadibaygiGleam