انقلاب چهارم صنعتی بر پایه نوآوری انقلاب سوم صنعتی قرار داد و هدف آن انقلاب در صنایع زیر در کل جهان است:

هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، وسایل حمل و نقل خودران، نانوتکنولوژی، انرژی تجدید پذیر، محاسبات کوانتومی و بیو تکنولوژی.

چه مهارت هایی افراد نیاز دارند تا در عصر انقلاب چهارم صنعتی موفق باشند:

ارایه راه حل های خلاقانه برای مسایل پیچیده، تفکر انتقادی، خلاقیت، مدیریت افراد، تعامل و همکاری موثر با دیگران، هوش هیجانی، قضاوت و تصمیم گیری صحیح و دقیق، جهت گیری ارایه خدمات به سوی مشتریان، مذاکره جهت حصول به راه حل برد-برد، انعطاف پذیری شناختی.
@EmadibaygiGleam

https://www.weforum.org/agenda/2018/07/the-skills-needed-to-survive-the-robot-invasion-of-the-workplace