🌟 فقر یک تصادف نیست. مانند برده داری و آپارتاید، ساخته دست انسان است و توسط عملکرد خود ما می تواند مرتفع شود.

🌟 غلبه بر فقر یک ژست دستگیری از فقرا نیست، عین عدالت است.

🌟 من هرگز نباخته ام؛ بلکه برنده شده ام یا یاد گرفته ام.

🌟 عمل بدون چشم انداز فقط گذر زمان است، چشم انداز بدون عمل، صرفا یک رویای روزانه است، اما چشم اندار با عمل می تواند جهان را تغییر دهد.

@EmadibaygiGleam