بهترین کشورهایی که کودکان را برای شغل های آینده آماده می کنند: سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، کانادا، استونی، فنلاند؛ وقتی که از کارفرمایان خواسته می شود که مهارت هایی که امروزه کودکان باید توسعه دهند تا امنیت شغلی خود را در انقلاب چهارم صنعتی حفظ کنند، اغلب کارفرمایان به اصطلاح “مهارت های نرم”، مجموعه ای از ویژگی هایی که توانایی های اجتماعی مانند شبکه سازی، ارتباطات، مذاکره، تیم سازی و حل مسئله اشاره می کنند. رتبه بندی کشورها براساس “حل مسئله به صورت مشارکتی” (مهارت نرم) صورت گرفته است. @EmadibaygiGleam??????????????https://www.weforum.org/agenda/2017/12/countries-children-soft-skills-jobs-of-future/