? تضاد به معنای ستیز و کشمکش بر سر ارزش ها یا دعاوی مربوط به منزلت، قدرت و منافع کمیاب است.ستیزی که در آن طرفین فقط در پی کسب ارزش های مطلوب خویش نیستند بلکه می خواهند رقیبان خود را بی اثر کنند یا به آن ها صدمه بزنند و یا حذف شان کنند.تضاد ممکن است بین افراد یا بین جماعت ها به وجود آید.این تضادهای بین گروهی و درون گروهی جزو ویژگی های ذاتی زندگی اجتماعی و از مولفه های اصلی تعامل اجتماعی در همه جوامع است.تضاد به هیچ وجه همیشه عاملی منفی نیست که زندگی جمعی را تخریب کند.تضاد غالبا در حفظ و رشد گروه ها و جماعت ها و همچنین در تقویت روابط بین اشخاص نقش دارد.

?در عصر مدرن دیدگاه های مربوط به کارکردها و علل و آثار و نتایج تضاد در ساختارهای اجتماعی بطور کلی به دو اردوگاه تقسیم شده است.الف) کسانی که معتقدند تضادها را باید پدیده های آسیب شناختی دانست یعنی عارضه و نشانه بیماری در پیکره اجتماعی و ب) کسانی که می گویند تضاد شکل طبیعی تعامل اجتماعی است و ممکن است در حفظ و رشد و تغییر و ثبات کلی امور اجتماعی نقش داشته باشد.نمایندگان دیدگاه نخست میتوان دورکیم و پارسونز و دیدگاه دوم متفکران هگلی و مارکسیست و قایلان به داروینیسم اجتماعی و افرادی مانند پارتو و موسکا دانست.
مفاهیم اساسی جامعه شناسی.
@EmadibaygiGleam