تاریکی نمی تواند تاریکی را از بین ببرد؛ فقط روشنایی می تواند. تنفر نمی تواند تنفر را از بین ببرد؛ فقط عشق می تواند. مارتین لوتر کینگ جونیور.@EmadibaygiGleam                                                   اینگونه می توان گفت که: تمامی حیات به یکدیگر پیوسته است. همه ما در یک شبکه غیر قابل گریز متقابل گیر افتاده ایم؛ به طوریکه پذیرفته ایم که یک جامه واحد از سرنوشت را بر تن داشته باشیم. هر آنچه که بر سرنوشت یک نفر تاثیر دارد، همه را به طور غیر مستقیم متاثر می سازد. مارتین لوتر کینگ، جوان ترین برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۶۴٫ @EmadibaygiGleam????????It really boils down to this: that all life is interrelated. We are all caught in an inescapable network of mutuality, tired into a single garment of destiny. Whatever affects one destiny, affects all indirectly.????

اکثریت بزرگی از مردم به اصطلاح تحصیلکرده، منطقی و علمی فکر نمی کنند. حتی مطبوعات، کلاس های درس، پلت فرم ها و خطابه ها در بسیاری از موارد حقایق عینی و بی طرفانه را به ما نشان نمی دهند. به نظر من یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش، نجات انسان ها از باتلاق تبلیغات است. تعلیم و تربیت باید یک فرد را قادر سازد تا شواهد و مدارک را وارسی کند و بسنجد تا صحیح را از ناصحیح، حقیقت را از نادرستی، و واقعیت را از افسانه تمیز دهد. بنابراين، کارکرد آموزش و پرورش عبارت است از آموزش دادن تفکر عمیق و انتقادی به افراد. اما آموزش و پرورشی که با هدف غایی کارآیی متوقف می شود، ممکن است بزرگترین تهدید جامعه را اثبات کند. خطرناکترین جنایتکار ممکن است فردی منطق مدار اما فاقد اخلاق باشد. مارتین لوتر کینگ??????????@EmadibaygiGleam?????????????????A great majority of the so-called educated people do not think logically and scientifically. Even the press, the classroom, the platform, and the pulpit in many instances do not give us objective and unbiased truths. To save man from the morass of propaganda, in my opinion, is one of the chief aims of education. Education must enable one to sift and weigh evidence, to discern the true from the false, the real from the unreal, and the facts from the fiction.

The function of education, therefore, is to teach one to think intensively and to think critically. But education which stops with efficiency may prove the greatest menace to society. The most dangerous criminal may be the man gifted with reason, but with no morals. Martin Luther King Jr.??????
@EmadibaygiGleam

?????@EmadibaygiGleam