مجتبی عمادی

خرمشهر بر خلاف نام با مسمایش که شهری خرم و زیبا را در ذهن به تصویر می کشد؛ علاوه بر زخم های بر جای مانده از جنگ، با دردی بررگتر رو به رو شد: بحران آب خود را به صورت روشن و واضح نشان داد. خدا را شکر که مردم صبور و مهربانی داریم. اما چرا بایستی خرمشهر و خوزستان که علاوه بر رودخانه های دایمی به آب های آزاد دسترسی دارند در تابستان با چنین معضل بزرگی رو به رو شوند. گزارش های متعددی از سالیان قبل در مورد کل کشور و منجمله خوزستان در ارتباط با ابر چالش آب منتشر شده است و چنانچه با همین منوال به جلو برویم شورین شهر ها و خشکین شهر های دیگری را هم خواهیم دید. علت این نا دیده انگاشتن و عدم ارایه برنامه جامع، کاربردی و شفاف جهت حل ابر چالش های کشور چیست؟ به نظر می رسد که مدیران در دولت های مختلف دقیقا پیرو این بیت نظامی گنجوی بوده اند: چنان به که امشب تماشا کنیم?? چو فردا رسد کار فردا کنیم. این مدیران انعکاسی- واکنشی، بدون هر گونه برنامه جامع، پویا و آینده نگرانه عمل می کنند و هدف اصلی نه بر طرف نمودن ریشه ای مشکل (ها) و نه تبدیل تهدید ها به فرصت هاست، تنها هدف بر طرف شدن ظاهری مشکل و در نهایت احاله آن به مدیر بعدی است! چرا چنین مدیرانی بر سر کار می آیند و چونان اصل بایستگی انرژی، کلیت شان بایستگی دارد؟ به عبارتی، مدیران در سطح کشور چگونه منصوب می شوند؟ بی شک نمایندگان مجلس در ادوار مختلف در این زمینه نقش پر رنگ و بی بدیلی دارند. از عدم شفافیت در انتصاب ها که بگذریم که وظیفه مغفول مانده دولت هاست، فرهنگ جمعی ما گرایش شدیدی به آشنا/خویشاوند گماری دارد. از طرف دیگر، چنانکه قبلا نیز نوشته ام، مجلس در ساختار فعلی یک مجلس محلی است؛ یعنی هر شهری نماینده خود را دارد که در طی دوران نمایندگی به فکر حل مشکلات محلی خود و سپس تبلیغات برای دوره بعدی است. چگونه چنین مجلس محلی می تواند در سطح ملی و کلان قانونگذاری و نظارت جامع، شفاف و پویا انجام دهد. اکنون که با ابر چالش های مختلفی رو به رو هستیم، حتی اگر دولت (ها) بهترین و شایسته ترین نیروها را در بخش اجرا به خدمت بگیرند، تا مجلسی در سطح ملی (مجلس مهستان، مجلس سنا، مجلس نخبگان) نداشته باشیم که قوانین جامع، مرتبط و همگرا مصوب نماید، دولت چونان ماشین پیشرفته ای می ماند که برنامه نرم افزاری مناسب را ندارد، پس فاقد کارایی و بهره وری است.

ضرورت وجود دو مجلس، جهت تبدیل تهدید ابر چالش ها به فرصت رشد و توسعه به شدت در کنار هر دولتی احساس می شود.

به امید آنکه همچنان که خرمشهر نماد مقاومت فعالانه و پیروزی در جنگ تحمیلی شد، نماد غلبه و پیروزی بر ابر چالش های کشور شود. @EmadibaygiGleam