ترکیب طبایع چون به کام تو دمی‌ست

رو شاد بزی اگرچه برتو ستمی است

با اهل خرد باش که اصل تن تو

گردی و نسیمی و غباری و دمی است

خیام.
@EmadibaygiGleam