سعدی آسان است با هر کس گرفتن دوستی
لیک چون پیوند شد خو باز کردن مشکل است
(سعدی، غزلیات)

سعدی دوست شدن با آدمیان را آسان می‌داند اما قطع دوستی را کاری سخت می‌شمارد. این امر جنبهٔ روانشناختی نیز دارد و آن اینکه آدمی وقتی به شرایطی عادت کرد به سختی می‌تواند از آن دست بشوید‌. بسیاری از به اصطلاح دوستی‌ها در حقیقت عذاب و رنج و دشمنی است اما هیچکدام از طرفین قدرت قطع رابطه را ندارند. زوج‌هایی هستند که با وجود سال‌ها رنج و آسیب به خود و طرف مقابل همچنان در رابطه پر تنش و معیوب خود مانده‌اند و گویی چاره‌ای جز تحمّل ندارند‌. مشکل اینجاست که تغییر در رابطه و رهاسازی خود از دایرهٔ معیوب به اصطلاح دوستی کاری دشوار است که هر شخصی قادر به انجام آن نیست.
#علی_منهاج

@EmadibaygiGleam