۱۶ فروردين ۱۳۹۶؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام؛ http://isc.gov.ir/Shownews.aspx?lan=fa&n_code=1005

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی آی.اس.آی کمیت تولید علم کشور به ۴۳۲۹۲ مورد رسید که نسبت به سال گذشته ۱۴% رشد نشان می دهد.

دهقانی اظهار داشت: به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران در بین ۲۵ کشور برتر تولید کننده کمیت علم دنیا حائز رتبه نخست رشد کمیت تولید علم دنیا شده است. براساس پایگاه آی.اس.آی ۸۵% از علم دنیا توسط همین ۲۵ کشور تولید می شود.
وی افزود: در سال ۲۰۱۵ میلادی کمیت تولید علم دنیا ۲,۵۶۰,۳۳۴ بود. با وجود اینکه از سال ۲۰۱۷ میلادی چندین ماه سپری شده است، اما اطلاعات سال ۲۰۱۶ میلادی هنوز تکمیل نشده است. تا حال حاضر درسال ۲۰۱۶ میلادی تعداد ۲,۵۲۶,۸۱۱ مدرک در پایگاه آی.اس.آی ثبت شده است. بنابراین در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی رشد کمیت علم دنیا بیش از منفی ۱% است.

دهقانی گفت: در سال های۲۰۱۱ ،۲۰۱۲ ، ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۴ و۲۰۱۵ میلادی تعداد مدارک ثبت شده برای جمهوری اسلامی به ترتیب برابر با ۲۹۰۸۵ ،۳۰۶۵۲ ، ۳۱۱۴۲، ۳۳۱۷۴، ۳۷۹۸۶ و ۴۳۲۹۲ مورد بوده است و بنابراین میزان رشد علمی در سال های ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۴ ، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب برابر با ۵٫۲ ( پنج ممیز دو دهم) ، ۱٫۶ (یک ممیز شش دهم) ، ۶٫۵ ( شش ممیز نیم)، ۱۴٫۵ ( چهارده ممیز نیم) و ۱۴ درصد بوده است. بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در دو سال اخیر بالاترین میزان رشد کمیت تولید علم را در طول پنج سال گذشته داشته است.

وی ادامه داد: براساس پایگاه استنادی آی.اس.آی، در سالهای۲۰۱۳، ۲۰۱۴ ، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی میزان سهم ایران از کمیت تولید علم دنیا نیز به ترتیب برابر با ۱٫۳۳ ( یک ممیز سی و سه )، ۱٫۳۸( یک ممیز سی و هشت) ، ۱٫۴۸( یک ممیز چهل و هشت) و ۱٫۷۷ ( یک ممیز هفتاد و هفت) درصد بوده که از این نظر نیز رشد نسبتا مناسبی داشته به طوری که در سال ۲۰۱۶ میلادی بالاترین سهم تولید علم را درطول ۱۵ سال اخیر داشته است. جمهوری اسلامی ایران از نظرکمیت تولید علم در سال ۲۰۱۶ میلادی تا این تاریخ رتبه ۱۷ دنیا را دارد که این رتبه برای اولین بار در طول ۶ سال گذشته بوده است. همچنین درسال ۲۰۱۵ میلادی ایران رتبه ۱۹ را داشت و بدین ترتیب درسال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به سال قبل دو رتبه ارتقا داشته است.

سرپرست ISC گفت: براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی آی.اس.آی با مقایسه میزان رشد جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی، با ۱۴ درصد رشد کمیت تولید علم در میان ۲۵ کشور برتر تولید کننده کمیت علم دنیا صدر نشین می باشد. بعد از جمهوری اسلامی ایران، کشور روسیه با ۹% بیشترین رشد کمیت علم دنیا را داشته است. چین با ۴% در رتبه سوم قرار دارد و لهستان و ترکیه هرکدام با ۳% رتبه در رتبه بعدی قرار گرفته اند.

دهقانی افزود: هر چند رشد کمیت علم یکی از شاخص های مورد توجه در توسعه علمی است، اما چنانکه مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید کرده اند، مهمترین مسئله حال حاضر کشور، هدایت علم تولید شده در مسیر رفع نیازها است. بنابراین در عین توجه به کمیت تولید علم توجه به شاخص های اساسی شامل کیفیت تولید علم، دیپلماسی علمی و همچنین اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده اهمیت بسزائی دارند.