این شاخص براساس ۳۵ طبقه جداگانه  تشکیل شده است که در نهایت به هفت مجموعه بزرگ تقسیم شده است: علم و فناوری؛ فرهنگ؛ صلح و امنیت بین المللی؛ نظم جهانی؛ سیاره و آب و هوا؛ رفاه و برابری و بهداشت و سلامت. ۱- هلند؛ ۲- سوئیس؛ ۳- دانمارک؛ ۴- فنلاند؛ ۵- آلمان؛ ۲۵- آمریکا؛ ۳۸- ترکیه؛ ۵۸- امارات؛ ۶۰- قطر؛ ۷۳- مصر؛ ۸۵- کویت؛ ۸۹- آذربایجان؛ ۱۳۱- ایران؛ ۱۶۳- افغانستان ( آخرین کشور). @EmadibaygiGleam????????????????????????https://goodcountry.org/index/results