گزارش سرمایه انسانی ۲۰۱۷ ، “سرمایه انسانی” را به عنوان دانش و مهارتی تعریف می کند که افراد در اختیار دارند به طوریکه آنها را قادر می سازد تا در نظام اقتصادی جهانی ارزش ایجاد کنند. این شاخص با هدف تعمیم مفاهیم کلیدی و ارائه ابزار عملی برای سیاست گذاران و رهبران کسب و کار است. این یک دیدگاه انسانی متمرکز بر آینده کاری است که دانش، استعدادها، خلاقیت و مهارت های مردم را به عنوان یکی از محرک های اصلی یک اقتصاد مرفه و فراگیر می شناسد. رتبه ۱۰۴ ایران در شاخص سرمایه انسانی ۲۰۱۷/ پایین تر از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، تاجیکستان و ارمنستان و قرقیزستان.

منبع: http://reports.weforum.org/global-human-capital-report-2017