روزگار همیشه بر یک قرار ‌نمیماند.
روز و شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد، کم دارد، بیش دارد،دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده، تمام می‌شود، بهار می‌آید.
#محمود_دولت_آبادی. کانال جامعه شناسی شرقی.
@EmadibaygiGleam