امروز دوازده فوریه، ۲۰۶ امین سالگرد تولد داروین در سال ۱۸۰۹ است که به نام روز جهانی داروین نامگذاری شده است. در روز جهانی داروین مردم در سرتاسر جهان الهام می یابند تا بر اساس اصول شجاعت فکری، کنجکاوی دائمی، تفکر علمی و اشتیاق وافر برای حقیقت که در چارلز داروین تجسم یافته اند، عمل کنند. این روز برای گرامیداشت وی، و فعالیت و همکاری بین المللی برای پیشرفت علم، آموزش و پرورش و رفاه انسان است.
“آن گونه ای که بقاء می یابد، قوی ترین گونه نیست. همچنین، باهوش ترین گونه؛ بلکه آن گونه ای است که بهترین سازش پذیری را دارد تا تغییر یابد.” چارلز داروین. @EmadibaygiGleam?????????????????
http://darwinday.org/about/