سوگیری تایید: چرا شما انتخاب های وحشتناکی را بر می گزینید: سوگیری تایید، تمایل انسان به جستجو، تفسیر و به یاد آوردن اطلاعاتی است که اعتقادات پیشین او را تأیید می کند؛ موضوعی که به شدت مخاطره آمیز است. این سوگیری بر هر انتخابی که شما انجام می دهید و در هر روز اثر می گذارد: چیزهایی که انتخاب می کنید برای خرید، سلامتی تان، آنکه انتخاب می کنید تا ازدواج کنید، زندگی حرفه ای، احساسات و امور مالی شما. این همه در پس زمینه رخ می دهد بدون آنکه توجه شما را بر انگیزد. تعصب تایید به سه نوع تاثیر می گذارد: ۱) چگونه اطلاعات را جستجو می کنید؛ ۲) چگونه اطلاعاتی که در مقابل شما قرار دارد را تعبیر و تفسیر می کنید؛ ۳) چطور چیزهایی را به یاد می آورید. راه حل ها جهت غلبه: ۱) برخورد کنجکاوانه داشتن به زندگی به جای اعتقادات جزمی؛ ۲) تلاش و درک اختلاف نظرها؛ ۳) اندیشیدن در مورد تفکرها و اندیشه ها. نتیجه گیری: سوگیری تایید بخشی اجتناب ناپذیر از تصمیم گیری شما است. این یک ویژگی تکاملی است که بر نحوه درک شما از جهان تاثیر می گذارد و این چیزی نیست که همیشه بتوانید بر آن غلبه کنید. اما زمانی که شما تصمیمات بزرگ می گیرید – در مورد سلامتی، امور مالی و یا عشق زندگی – می خواهید اثرات آن را به بهترین نحو کاهش دهید. یادگیری و درک چگونگی کار سوگیری تایید به شما این امکان را می دهد تا جبران ناپذیری آن را کاهش دهید و تصمیم گیری منطقی تر انجام دهید.???????????EmadibaygiGleam??????????????https://www.psychologytoday.com/blog/automatic-you/201710/confirmation-bias-why-you-make-terrible-life-choices