چگونه سارسیکن ها(سیکن ها)، با تعارض منافع آشکار جلوی تاسیس آزمایشگاههای ژنتیک توسط دانش آموختگان ژنتیک وزارت علوم را می گیرند: با مصوبه ظالمانه و مخدوش”قانونی جلوه دادن انحصار شغلی”، جامعه را در معرض خدمات گران و غیر رقابتی به قیمت جیب فراخ خود قرار می دهند.
فیلم در کانال های گلیم موجود است (https://t.me/EmadibaygiGleam/1016).

Gleam
مسایل اجتماعی، اقتصادی و آموزشی
https://eitaa.com/gleamIR

[Forwarded from سروش]:
https://sapp.ir/gleam.ir

https://iGap.net/gleam

@EmadibaygiGleam