جانداری کور و حفرکننده از رده دوزیستان، به تازگی در پاناما کشف شده است که به علت شباهت فراوان ظاهر آن به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، “درموفیس دونالدترامپی” (Dermophis donaldtrumpi) نامگذاری شده است. آنتروپوسن، به دوره زمانی اشاره دارد که کلیه تغییرات مخرب اقلیمی و محیطی انسان محور در کره زمین رخ داده است. این تغییرات، اثرات اجتماعی-اقتصادی عمیقی بر انسانها خواهد داشت. اکنون که در ششمین موج انقراض بزرگ موجودات زنده هستیم، چنانچه این تغییرات مخرب را متوقف نکنیم، با تبعات زیانباری رو به رو خواهیم شد که یکی از محتمل ترین آنها، موج های مهاجرت گسترده خواهد بود.
@EmadibaygiGleam

https://www.theguardian.com/us-news/2018/dec/18/blind-amphibian-named-after-trumps-climate-change-stance?CMP=fb_gu