امروز جمال تو بر دیده مبارک باد

بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد
???

گل‌ها چون میان بندد بر جمله جهان خندد

ای پرگل و صد چون گل خندیده مبارک باد
???

خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده

دل بر در این خانه لغزیده مبارک باد

????
نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم

نوروز و چنین باران باریده مبارک باد

???
بی گفت زبان تو بی‌حرف و بیان تو

از باطن تو گوشت بشنیده مبارک باد
???
مولوی- دیوان

 

@EmadibaygiGleam