نامه سرگشاده به وزیر علوم
مجتبی عمادی

?نامه حاضر (پیوست در ادامه همین نوشتار) به منظور آسیب شناسی آموزش عالی و ارائه راه حل هایی، از سوی یک عضو هیئت علمی دانشگاه سطح دو (سه در ابتدا) نوشته شده است. جرقه اصلی نگارش نامه حاضر با ابلاغ سند تبعیض آمیز”آیین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره های دکترای تخصصی” به شماره عتف-آ-۲۲۰۲ زده شد. البته نامه حاضر محدود به همین آیین نامه نمانده است.
?در نامه، ابتدا در ۱۴ بند مبتنی بر اصول قانون اساسی، سیاست های کلی علم و فناوری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴، نقشه جامع علمی کشور، بیانیه گام دوم انقلاب، عصر چهارم انقلاب صنعتی، بیانیه لیما، اقتصاد دانش، اهداف توسعه پایدار مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، موج سوم آموزش عالی، نسل های مختلف دانشگاهها، آمایش سرزمین، اکوسیستم کارآفرینی و شاخص رقابت پذیری، چالش های کشور از دیدگاههای مختلف، و جایگاه علمی ایران، رسالت، ماموریت و تکالیف حوزه آموزش عالی را به همراه چالش های مختلفی که این حوزه با آن در قرن ۲۱ مواجه شده است، بازگو نموده ام.
?در بخش پایانی نامه بر پایه محورهای ۱۴ گانه اشاره شده، پیشنهادهایی در قالب ۱۱ بند شامل یکپارچگی آموزش عالی و ایجاد “دانشگاه بدون صفت”، تغییر و تحول در هیئت های ممیزه و آیین نامه ارتقاء، ابطال رویه موجود در سطح بندی دانشگاهها و راه اندازی دوره های دکترای تخصصی، راه اندازی سامپک، چابکی در تاسیس و راه اندازی رشته های جدید چند رشته ای، بین رشته ای، و فرارشته ای؛ آزادی و استقلال آکادمیک به شرط همراهی با عناصر شفافیت، تعامل و همگرایی با جامعه؛ تربیت دانش آموختگان چابک چند مهارتی مبتنی بر یادگیری کارآمد؛ تهیه برنامه ای جامع، کارآمد و عملیاتی و با بازخوردهای مناسب اصلاح شونده جهت بهبود فضای کسب و کار برای اشتغال دانش آموختگان با مشارکت و همراهی کارآمد هیئت محترم دولت؛ همترازی حقوق ماهانه اساتید در دانشگاههای وزارت علوم و بهداشت؛ شایسته سالاری در انتصاب ها و استخدام، و به روزرسانی راههای ارتباطی با اعضای محترم ستادی وزارت علوم و نحوه شرکت در جلسات در تهران مطرح شده است.
@EmadibaygiGleam
@DrEmadiBaygi