نگاهی به کتاب “هنر تحریم ها: نگاهی از درون میدان” نوشته ریچارد نفیو-مسئول تیم طراحی تحریم ها علیه ایران در دوره دوم اوباما- ترجمه گروه مترجمان (فایل کتاب در کانال گلیم موجود است).
مجتبی عمادی

هدف از اعمال تحریم ها جلوگیری از یک درگیری بزرگتر ار طریق اعمال درد از طرف کشور تحریم کننده بر کشور تحریم شونده است تا رفتار آن را تغییر دهد و به یک پیروزی دیپلماتیک برای تحریم کننده تبدیل شود.
در این کتاب به طور عمده به شدیدتر شدن و هدفمند شدن تحریم ها بر اساس نقاط ضعف ایران پرداخته می شود و این تحریم ها که به برجام انجامیده است با تحریم های علیه عراق، روسیه و کره شمالی مقایسه می شود. جالب آن است که نفیو اذعان دارد که تحریم شدید یکباره بر عراق و جدایی صدام از درک میزان درد مردم به جنگ بر اساس یک ادعای واهی انجامید؛ اما در مورد ایران انتخاب ها و تصمیم های صورت گرفته منجمله اشتباهها و خطاهای ایران در گزارش دهی به سازمان مربوط در ارتباط با فعالیت های هسته ای منجر به اجماع جهانی علیه ایران و دردناک تر شدن تحریم ها در طی زمان و فزونی آنها از نقطه استقامت کشور شده است. وی تاکید دارد که تحریم ها براساس ارزیابی های دقیق و مداوم جهت یافتن نقاط ضعف کشور هدف تحریم جهت فرو ریزی استقامت آن کشور طراحی و اجرا می شوند و در طی زمان براساس بازخوردهای دریافتی تصحیح می شوند. ضعف و کاستی های مدیریتی و عدم توجه به اصول و قوانین اقتصاد کلان، وابستگی شدید ایران به صادرات نفت و فرهنگ غلط ازدحام در هنگام نوسانهای قیمتی حاصل از تحریم از جمله نقاط ضعف اساسی ایران ذکر شده است. نفیو تاکید می کند که پر استفاده ترین نوع تحریم ها که بیشترین اثر و ضربه را بر کشور هدف وارد می کند، تحریم های اقتصادی است. نفیو شاخص هایی چون اظهار نظرهای عمومی مقامات دولتی، سطح تبلیغات و تمرکز آن دولت، شاخص های اقتصادی، تحولات سیاسی داخلی، اطلاعات افکار سنجی، و موضع گیری های که در مذاکرات و عرصه بین المللی اتفاق می افتد را جهت سنجش میزان اثرگذاری تحریم ها در کشور هدف ذکر می کند. وی در نهایت فرایندی شش مرحله ای از ایجاد نظام تحریم و اعمال آن جهت غلبه بر استقامت کشور هدف ارایه می نماید که شامل شناسایی اهداف اعمال تحریم، درک حداکثری ماهیت کشور هدف، ایجاد راهبردی دقیق برای اعمال فشار فزاینده بر نقاط آسیب پذیر، رصد اجرای تحریم ها و ارزیابی مجدد آنها، ارایه یک نقشه راه به کشور هدف در مورد حذف تحریم ها، پذیرش احتمال شکست تحریم از سوی کشور تحریم کننده، و در نظر گرفتن پیامدهای گاها غیر مرتبط و غیر قابل انتظار تحریم ها می شود. نکته آخر اینکه وقتی تحریم ها به هدف خود رسید، کشور تحریم شده بایستی امکان خروج از لابیرنت تحریم ها و بهره مندی از منافع آن را داشته باشد.
@EmadibaygiGleam