هفت مهارت های مورد نیاز کودک برای زنده ماندن در دنیای در حال تغییر کار???? ۱- تفکر انتقادی و حل مسئله؛ ۲- همکاری در شبکه ها و رهبری از طریق تاثیر گذاری؛ ۳- چابکی و سازگاری در یادگیری مهارت های جدید؛ ۴- ابتکار عمل، کارآفرینی و ریسک پذیری؛ ۵- ارتباط موثر زبانی و نوشتاری؛ ۶- دسترسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات؛ ۷- کنجکاوی و تخیل. @EmadibaygiGleam?????????????????????????? https://www.weforum.org/agenda/2017/09/skills-children-need-work-future?utm_content=buffer355ea&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer