در سال ۱۹۷۵، جک هارتینگتون و اف دی سی ویلارد یک مقاله را با هم در Physical Review Letters منتشر کردند. این مقاله دیدگاهی تاثیر گذار در ارتباط با رفتار اتمی دارد و بارها به آن استناد شده است؛ اما تنها یکی از نویسندگان آن، انسان است (هاترینگتون). اف دی سی ویلارد یک گربه است. مالک او، هاترینگتون (Hetherington)، هنگامی که متوجه شد که گرچه او تنها نویسنده مقاله است، اما از واژه “ما” در آن استفاده کرده بود، لذا گربه را به عنوان یک نویسنده مشترک اضافه کرد!
@EmadibaygiGleam

http://www.sciencemag.org/news/2016/08/cat-co-authored-influential-physics-paper?utm_source=sciencemagazine&utm_medium=facebook-text&utm_campaign=thecat-7079