?شما قانونگذاران، از من بشنوید که:
فقر آفت یک طبقه نیست، بلای همه جامعه است، بلای همه ی جامعه؛ رنجِ فقر رنج یک فقیر نیست، ویرانی یک اجتماع است، فقر بدترین دشمن نظم و قانون است!!
.
@EmadibaygiGleam