چهار روشی که دانشگاهها، نوآوری ها را به پیش می رانند????انقلاب دیجیتال نه تنها در اینجا، بلکه در حال تسریع در هر روز است. پیشرفت در اتوماسیون، دیجیتالی کردن اطلاعات، دسترسی بی سابقه به داده ها و دموکراتیزه کردن دانش، تبدیل هر بخش از اقتصاد ما را – از مراقبت های بهداشتی تا حمل و نقل و انرژی و فراتر از آن را- دگرگون نموده است. چشم انداز، مقیاس و همه جا گیر بودن این اختلالات واقعا بی سابقه است. بر اساس اطلاعاتی که از یک مطالعه اخیر مک کینزی منتشر شد، ده ها تکنولوژی از جمله ژنومیک، ذخیره سازی انرژی و اتوماسیون، در چند سال آینده باعث تغییرات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. همانطور که ما این اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی را در بر می گیریم، دانشگاه ها نیز باید با سرعتی ناشناخته برای آموزش عالی، تغییر کنند. در حالی که مأموریت اصلی آموزش نسل بعدی و پرورش اشکال جدید دانش را حفظ می کنیم، دانشگاه ها نیز باید نقش مؤثری را در راندن نوآوری و تحریک رشد اقتصادی در نظر بگیرند. مؤسسات ما باید با چالش های پیش روی انقلاب دیجیتال مواجه شوند و از طریق چهار روش کلیدی زیر نقش مهمی در اکوسیستم های نوآوری و اقتصاد ما ایفا کنند. ۱- پرورش کار آفرین نوآور؛ ۲- تشویق همکاری با بخش خصوصی؛ ۳- ترویج تنوع و در برداری؛ ۴- بررسی ارتباط تکنولوژی و جامعه??????????????https://www.weforum.org/agenda/2018/01/4-ways-universities-are-driving-innovation/??????????????????????@EmadibaygiGleam