نژادپرستی،بی مسوولیتی

✍?فرهاد قنبری

?هفتم فرودین دختر خردسالی به نام #ندا در مشهد که برای خرید نان از خانه خارج می شود و دیگر به خانه برنمی گرد و چند روز بعد جنازه او که به طرز فجیعی به قتل رسیده یافت می شود. در تحقیقات مشخص می شود قاتل فردی چهل ساله است که به قصد تجاوز و آزار جنسی او را ربوده و به قتل رسانده است.

این خبر همانند قتل #آتنا، خبری هولناک و آزار دهنده بود اما چرا جامعه به هیچ وجه واکنشی تند شبیه واکنش قتل آتنا نشان نداد؟
واقعیت این است که پدر و مادر ندا اهالی #افغانستان بوده اند و همین دلیل می تواند عامل مهمی در بی توجهی جامعه به این مسئله قلمداد شود‌.
در مقابل تک تک فجایعی که در جامعه صورت می پذیرد تک تک ما مسئوولیم.

وقتی در تاکسی، اتوبوس، مترو یا صف نانوایی با سکوت خود در مقابل افرادی که به افغانستانی ها توهین کرده یا در حق آنها اجحاف می کند به نوعی همراهی می کنیم و آنها را در انجام اعمالشان آزادتر می گذاریم.
وقتی از کنار توهین معلم و و دانش آموزان و به کودکان افغان می گذریم یعنی با این خشونت همراهی می کنیم.
وقتی که با فردی که چنین تصویر (تصویر زیر) پر از خشونت و نفرتی را نصب کرده است برخوردی نمی کنیم یعنی در جامعه ستیزی و نفرت پراکنی او همراهی کرده ایم.

ما با سکوت خود در مقابل توهین های هر روزه که به #اقلیتها و افغانستانی های مقیم ایران صورت می گیرد، دست خشونت طلبان و متجاوزان را برای نفرت پراکنی بیشتر باز می گذاریم.

 

هرکه گرگش را دراندازد به خاک
رفته رفته مى‌شود انسان پاک

هرکه با گرگش مدارا مى‌کند
خلق و خوى گرگ پیدا مى‌کند

هرکه از گرگش خورد دائم شکست
گرچه انسان مى‌نماید، گرگ هست.
شبکه جامعه شناسی علامه.
@EmadibaygiGleam