روزگار همیشه بر یک قرار ‌نمیماند

روزگار همیشه بر یک قرار ‌نمیماند. روز و شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد، کم دارد، بیش دارد،دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده، تمام می‌شود، بهار می‌آید. #محمود_دولت_آبادی. کانال جامعه شناسی شرقی. @EmadibaygiGleam

ادامه مطلب »