تبعات شكاف عميق دستمزد مديران و كاركنان در آمريكا

در سال ٢٠١٧ بزرگترين شركتهاى سهامى عام در آمريكا به مديران ارشد خود به طور ميانگين ١٣٠ برابر دستمزد بيشترى نسبت به كاركنان معمولى پرداخت كرده اند. اما اين شكاف تبعات زيادى دارد؛ از جمله بى انگيزگى و حس نارضايتى در ميان افرادى كه حقوق كمترى دريافت ميكنند. تبعات شکاف عمیق دستمزد مدیران و کارکنان […]

ادامه مطلب »