نگاهی به کتاب “هنر تحریم ها: نگاهی از درون میدان”

نگاهی به کتاب “هنر تحریم ها: نگاهی از درون میدان” نوشته ریچارد نفیو-مسئول تیم طراحی تحریم ها علیه ایران در دوره دوم اوباما- ترجمه گروه مترجمان (فایل کتاب در کانال گلیم موجود است). مجتبی عمادی هدف از اعمال تحریم ها جلوگیری از یک درگیری بزرگتر ار طریق اعمال درد از طرف کشور تحریم کننده بر […]

ادامه مطلب »