?نظام حکمرانی، کمیت‌‌گرایی و کیفیت‌‌گریزی

@npps_ir ?فرهاد وفایی فرد (کارشناس ارشد علوم سیاسی) @npps_ir ✅ فارغ از دلایل روان‌‌شناختیِ کیفیت‌‌گریزی و کمیت‌‌گرایی افراطی در ذهن انسان ایرانی، یک شیوه غلط در نظام مدیریتی کشور ما وجود دارد و آن نفی تقدم کیفیت بر کمیت است؛ مدیر یک مجموعه از کارکنان منصوب خود و مدیر بالاتر از مدیر منصوب خود، ناظران […]

ادامه مطلب »